เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานพิเศษ วท 0228

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้