โครงงานพิเศษ วท 0228

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้