หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัสวิชา 1025201

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต