home หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัสวิชา 1025201
personperson_add
หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัสวิชา 1025201

ผู้สอน
นางสาว อรธิดา ประสาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัสวิชา 1025201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11589

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)