คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน การวิจัยทางภาษา การคำนวณทางสถิติ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษศึกษาและการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน

An application of computer and technologies in language learning and teaching, researches, and statistic analysis; A development of learners technological skill and proficiency in assessing information on the internet database, as well as using a number of internet sources related to English language studies, and a development of presentation skill.