เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน การวิจัยทางภาษา การคำนวณทางสถิติ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษศึกษาและการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน

An application of computer and technologies in language learning and teaching, researches, and statistic analysis; A development of learners technological skill and proficiency in assessing information on the internet database, as well as using a number of internet sources related to English language studies, and a development of presentation skill.