homeห้องเรียนเคมี
personperson_add
ห้องเรียนเคมี

ผู้สอน
person
ทัศนวรรณ เปลี่ยนปรีชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนเคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11601

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พันธะเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)