หน่วยที่ 5 เธอฉันต่างกันอย่างไร? ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

-พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

-วิธีปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

พ ๒.๑ ป.๔/๒ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

พ ๒.๑ ป.๔/๓ ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ