home1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ 04
person
1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ 04

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ 04

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11614

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)