homeวิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)
personperson_add
วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)

ผู้สอน
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11627

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการของสื่อประสม การประมวลผลภาพและเสียง การสร้างภาพเคลื่อนไหว มาตรฐานเกี่ยวกับงานสื่อประสม ฐานข้อมูลของสื่อประสม การใช้งานอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลสื่อประสม การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสมบนสื่อบันทึกข้อมูล การบีบอัดข้อมูล เครื่องมือสำหรับพัฒนางานสื่อประสม การจัดเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)