homeวิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)
person
วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)

ผู้สอน
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (2/2560)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11627

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายวิชา

หลักการของสื่อประสม การประมวลผลภาพและเสียง การสร้างภาพเคลื่อนไหว มาตรฐานเกี่ยวกับงานสื่อประสม ฐานข้อมูลของสื่อประสม การใช้งานอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลสื่อประสม การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสมบนสื่อบันทึกข้อมูล การบีบอัดข้อมูล เครื่องมือสำหรับพัฒนางานสื่อประสม การจัดเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)