homeสังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.4
person
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.4

ผู้สอน
นาย พีรพัฒน์ วรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11649

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)