ประถมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนมีนักเรียนชาย-หญิง รวม 21 คน ชาย 11 คน หญิง 10 คน