การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา