เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา