เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 4112473 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า เขียนเค้าโครงโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ