รายวิชา 4112473 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า เขียนเค้าโครงโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ