homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
ปิยะนาฏ แคใหญ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11733

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)