ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ