homeทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา Theories and Principle of Educational Administration
person
ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา Theories and Principle of Educational Administration

ผู้สอน
นลินี สุตเศวต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา Theories and Principle of Educational Administration

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11737

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทฤษฏี....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)