ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนนามนพิทยาคม