home57-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)
person
57-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11746

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

...


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)