เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning)
คำอธิบายรายวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การสื่อความหมายและการนำเสนอบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ