เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สท 0113 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สท 0113 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Seminar in Information Communication Technology)
คำอธิบายรายวิชา ฝึกงานโดยจำลองจากสภาพงานจริงในสถานศึกษา โดยฝึกการวางแผนจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รู้จักป้อนข้อมูลทางเทคนิคให้ลูกค้า การฝึกอย่างเข้มทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยจำลองสภาพการฝึกเลียนแบบจากการที่จะต้องออกไปทำงานจริง เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์งาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานจากระบบเครือข่าย ฝึกความเป็นผู้มีระเบียบและฝึกความรับผิดชอบในการบริการลูกค้า