homeวิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032
personperson_add
วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11773

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา จุดมุ่งหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษา ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการจัดการศึกษาของไทย กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)