เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปรัชญา จุดมุงหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการศึกษา การวิเคราะหปจจัยดานศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน ประวัติศาสตรการจัดการศึกษา ประวัติความเปนมาและรูปแบบการจัดการศึกษาของไทยกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน