homeวิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032
person
วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11773

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปรัชญา จุดมุ่งหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษา ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการจัดการศึกษาของไทย กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาไทย การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)