วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206091

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย.....................