เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน
ที่ ตัวชี้วัด

คำชี้แจง : เขียนตัวชี้วัด และกาเครื่องหมาย/ในช่องประเมิน

อ่านคิด วิเคราะห์ สภาพจริง ชิ้นงาน สอบ
๑. ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗ อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ รายงาน P P P P
๒. ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเรียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง P P P P
๓. ท ๓.๑ ม.๔-๖/๔ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู P P P P
๔. ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา และลักษณะ ของภาษา P P P P
๕. ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ P P P P
๖. ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง คำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม P P P P
๗. ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕ วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น P P P P
๙. ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตจริง P P P P
๑๐. ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญา P P P P