เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(1/57: sec 02)242-305 ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

242-305 ระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEMS

3(3-0-6)

เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถ บอกหลักการและความมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูลได้ อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ บอกความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้ เขียนคำสั่งโดยภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการนิยามข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูลได้ สามารถอธิบายกระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย การออกแบบทางกายภาพของฐานข้อมูลได้ และสามารถระบุถึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน