ผู้สอน
นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

(1/57: sec 02)242-305 ระบบฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11791

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

242-305 ระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEMS

3(3-0-6)

เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถ บอกหลักการและความมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูลได้ อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ บอกความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้ เขียนคำสั่งโดยภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการนิยามข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูลได้ สามารถอธิบายกระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย การออกแบบทางกายภาพของฐานข้อมูลได้ และสามารถระบุถึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน