กลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะในการการให้คำปรึกษากลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์