กลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะในการการให้คำปรึกษากลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์