homeการใช้ Microsoft Powerpoint เบื้องต้น
person
การใช้ Microsoft Powerpoint เบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้ Microsoft Powerpoint เบื้องต้น

Class ID
11820

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
 1. แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 และ ส่วนประกอบ PowerPoint
  • คุณสมบัติ และความสามาถของโปรแกรม
  • เปรียบเทียบความแตกต่างของโปรแกรมแต่ละเวอร์ชั่น
 2. สร้างงาน Presentation และการจัดการ Slide
  • สร้าง Presentation หลากหลายวิธี เช่นจาก Themes จาก Template
  • เลือกใช้มุมมอง View การทำงานให้เหมาะสม
  • การจัดการกับหน้าสไลด์ ได้แก่ เพิ่ม New , ลบ Delete , คัดลอก Copy , ซ่อน Hide
  • เทคนิคการ ย้าย หรือ จัดลำดับ Sorter
 3. จัดรูปแบบตกแต่งหน้าสไลด์ตามความต้องการด้วยชุด Themes
  • เลือกใช้ชุด Themes , ปรับเปลี่ยนสี Object ใน Themes , เปลี่ยน หรือ สร้าง พื้นหลัง
  • เลือกใช้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์, เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ใน Themes
 4. จัดรูปแบบตกแต่งข้อความบน Slide
  • รู้จัก และใช้งานกรอบข้อความ Text Box
  • จัดรูปแบบข้อความ ,แบบอักษร Font และการจัดวางตำแหน่งของข้อความ Paragraph
 5. ตกแต่ง งานนำเสนอ ด้วย รูปภาพ
  • การนำ รูปภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แทรกลงในหน้า Slide
  • ปรับแต่งรูปภาพ พร้อมเพิ่ม Styles และ Effects ให้กับรูปภาพ
 6. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง
  • การสร้าง ตาราง เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ
  • การ Copy ตาราง แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Excel หรือ Word แล้ว Paste Special หรือ Paste Hyperlink
  • ปรับเปลี่ยน แก้ไข โครงสร้าง ของตารางที่สร้างไว้
  • จัดรูปแบบ และใส่ Styles และ Effects ให้กับตาราง
 7. กำหนดการเคลื่อนไหว Animations ให้กับ Slide และ Object ต่างๆ
  • ใส่ Transition ในระหว่างการเปลี่ยนหน้า
  • วิธีการกำหนด Animation การเคลื่อนไหวให้กับ Object
 8. การนำเสนองาน Presentation
  • สั่ง Slide Show และควบคุมการเปลี่ยนหน้าด้วยวิธีที่หลากลาย
 9. จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ในรูปแบบ Handouts , Note Page , Outline View

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)