เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Information, Library and Society (1631102)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม พัฒนาการของหองสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Roles and importance of information, library and society; development of library; relationship of information, library and society; related policies on information and library; library and information science education and personnel