345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 01) 1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

Computer and Programming