การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้งร้านค้า และการวางแผนการทำร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต