เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

001-101 ASEAN Studies semester 1/2014 (ทีมคณาจารย์ผู้สอน)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เปิดเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 001-101 ASEAN Studies  ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์