001-101 ASEAN Studies semester 1/2014 (ทีมคณาจารย์ผู้สอน)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 001-101 ASEAN Studies  ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์