เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section027

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รุ่นที่ 31

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 33