เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บริหารเมล์แบบมืออาชีพด้วย Outlook Web App สำหรับงานสำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้ดำเนินการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้บริการฟรีอีเมล์แก่บุคลากรซึ่งมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ การรักษาความลับ การใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook Web Access มีระบบบันทึกการติดต่อ (Contact) ทางอีเมล์ และระบบการบริหารจัดการตารางนัดหมาย (Calendar) การใช้งานแผ่นจดงาน (Task) และเพื่อให้การใช้บริการงานฟรีอีเมล์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จึงได้จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook Web Access ภายใต้หัวข้อหลักสูตร  โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานทั่วไป ที่รับผิดชอบประเภทงานเลขานุการ งานธุรการ หรือประเภทงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปประยุกต์กับงานในองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นการใช้ทรัพยากร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด นำไปพัฒนาและบริหารจัดการเมล์ รวมทั้งการจัดทำประชุมนัดหมายผ่านเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวฯ บริหารจัดการตารางเวลาการทำงานได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น นอกจากความสามารถในการรับ-ส่งเมล์ผ่านเว็บ

หัวข้อการอบรม

1.แนะนำวิธีการใช้งาน Microsoft Outlook Web Access และวิธีการบริหารจัดการเมล์

a.เริ่มต้นการตั้งค่าการใช้งาน

b.การสร้างและส่งอีเมล์

c.การใช้สมุดที่อยู่ Address Book

d.การกำหนดวิธีสร้างอีเมล์ในรูปแบบพิเศษ

e.การสร้างและรับอีเมล์ เช่น การตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับ, การตั้งค่ารหัสลับ เป็นต้น

2.เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับโฟลเดอร์ เพื่อจัดระบบอีเมล์ผ่าน Microsoft Outlook Web Access

3.เรียนรู้การตั้งค่าข้อมูลการติดต่อส่วนตัว (Contact) ในรูปแบบพิเศษ เช่น ตั้งค่ากลุ่ม, ตั้งค่ารายบุคคล เป็นต้น

4.เรียนรู้การสร้างตารางนัดหมาย (Calendar) และการบันทึกข้อมูล (Task) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงานสำนักงาน หรือในองค์กร

5.เรียนรู้วิธีการใช้ Public Folder เพื่อบริหารจัดการงานและตารางนัดหมาย

6.เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Profiles และการเปลี่ยนรหัสผ่าน

7.เก็บตกปัญหาการใช้ Microsoft Outlook Web Access สำหรับงานสำนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย:

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ

2.พนักงาน-บุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ