homeHR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
personperson_add
HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11875

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)