homeHR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
person
HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11875

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

HR กับการเตรียมความพร้อมสู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)