homeSWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
personperson_add
SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11895

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมน ้ ุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตรและ ศิลป์โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพจุดมุ่งหมายและวตถั ุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเขาใจความหมาย ความสาคัญ และคณคุ ่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนามนุษย์

2. เพื่ออพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการรับรู้ การสื่อสาร และการแสวงหาความรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อพัฒนาจิตใจ และเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน ใหสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ

5. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)