ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อ วิชา ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1