ห้อง 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 5/2 วิชาภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2