พยาธิสรีรวิทยา 57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วัถตุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไลการตอบสนองของร่างกายต่อพยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบต่างๆ  การตรวจเพื่อวินิจฉัย  ตลอดจนการรักษเบื้องต้น