เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พยาธิสรีรวิทยา 57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัถตุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไลการตอบสนองของร่างกายต่อพยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบต่างๆ  การตรวจเพื่อวินิจฉัย  ตลอดจนการรักษเบื้องต้น