57-1 4943307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ภาค กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถนนกาญจนวาณิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000