English for Logistic (นศ.รหัส 55)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistic การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน