English for Logistic (นศ.รหัส 55)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistic การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน