homeEnglish for Logistic (นศ.รหัส 55)
personperson_add
English for Logistic (นศ.รหัส 55)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English for Logistic (นศ.รหัส 55)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11952

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistic การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน    


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)