homeSWU 351 1-57
personperson_add
SWU 351 1-57

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU 351 1-57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11990

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาค จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตที่ดีงาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)