กลุ่มเรียน 28 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 28 ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป  ภาคเรียนที่ 1/2557