เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มเรียน 28 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 28 ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป  ภาคเรียนที่ 1/2557