อิทธิพลของวรรณคดีตะวันออกที่มีต่อวรรณคดีไทย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 0111461 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันออกที่มีต่อวรรณคดีไทย  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์