ศท0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 2 เทอม 571

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ