เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 2 เทอม 571

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ