เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อิมรอน แวมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารฐานข้อมูล การประมวลคาถาม การประมวลกลุ่มคาสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล