homeระบบการจัดการฐานข้อมูล 1/58
personperson_add
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1/58

ผู้สอน
person
นาย อิมรอน แวมง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1/58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12025

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้บริหารฐานข้อมูล การประมวลคาถาม การประมวลกลุ่มคาสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)