homeพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี
personperson_add
พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม และมอบหมายงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)