พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม และมอบหมายงาน