พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม และมอบหมายงาน