เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

นักศึกษาภาคปกติ เรียน ภาคค่ำ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นักศึกษาภาคสมทบ เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มมร.ศศ. วัดป่าห้วยพระ