ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาภาคปกติ เรียน ภาคค่ำ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นักศึกษาภาคสมทบ เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มมร.ศศ. วัดป่าห้วยพระ