เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก