homeปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา
personperson_add
ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา

ผู้สอน
ธรรมรัต อริยธมฺโม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12061

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)