ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก