ปริญญาโท ชั้นปี ๑ สาขาสังคมวิทยา

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก