เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท6001307 _วิศวกรรมซอฟต์แวร์ _กศ.บป.571

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาเข้าใจความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและ
วัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การนำหลักการเชิงวัตถุมาใช้กับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์