homeวท6001307 _วิศวกรรมซอฟต์แวร์ _กศ.บป.571
person
วท6001307 _วิศวกรรมซอฟต์แวร์ _กศ.บป.571

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001307 _วิศวกรรมซอฟต์แวร์ _กศ.บป.571

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12062

สถานศึกษา
zzz

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาเข้าใจความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและ
วัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การนำหลักการเชิงวัตถุมาใช้กับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)