วท6001307 _วิศวกรรมซอฟต์แวร์ _กศ.บป.571

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาเข้าใจความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและ
วัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การนำหลักการเชิงวัตถุมาใช้กับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์