การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

จารุวรรณ ปวราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์