homeการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
personperson_add
การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ผู้สอน
person
จารุวรรณ ปวราจารย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12070

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)