เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุวรรณ ปวราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์