เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน (2/57 กลุ่ม 2)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศในอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

Social problems: Individual, group, community and countries in ASEAN, relations between development and social problems, cause-problem analysis, and ways to solve problems