ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน (2/57 กลุ่ม 2)
ผู้สอน

อรญา อนุกูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน (2/57 กลุ่ม 2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12075

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศในอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

Social problems: Individual, group, community and countries in ASEAN, relations between development and social problems, cause-problem analysis, and ways to solve problems   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.