ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน (2/57 กลุ่ม 2)

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศในอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

Social problems: Individual, group, community and countries in ASEAN, relations between development and social problems, cause-problem analysis, and ways to solve problems