การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

-กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ

-การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องดื่ม

-การควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม