เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ รายวิชาอรรถกถาพระอภิธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช   หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช