ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ รายวิชาอรรถกถาพระอภิธรรม

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช   หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช