เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคสมทบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคสมทบ รายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา