ชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคสมทบ)

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคสมทบ รายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา