ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มมร.ศศ.