เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มมร.ศศ.