ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มมร.ศศ.