homeชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
person
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

ผู้สอน
ธรรมรัต อริยธมฺโม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12100

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มมร.ศศ.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)