homeชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
personperson_add
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

ผู้สอน
ธรรมรัต อริยธมฺโม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12100

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มมร.ศศ.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)